1. zum Inhalt
Sie sind hier: Kölsch-Bibliothek > Unterhaltung op Kölsch > Uns Handwerkszüch

Uns Handwerkszüch

Wilhelm Scheben

von Wilhelm Scheben

En 'nem echte kölsche Bräues
Muß mer han, dat alles fump,
om zo fülle op e Neues,
Ens et ehtz en Wasserpump;
Och en Braupann für ze Koche,
Un wat all dazo gehöht,
Kolleschöpp für good ze stoche
Un en Maischbütt met de Höht.

Maischgaffel muß do besetze,
Domet schaff's dann düchtig do,
Vun dem Gergel no de Mezze,
Rächsöm, linksöm, immerzo.
Stets nom Takt en schönem Boge
Schwing de Gaffel dat et saus,
Dun no Brauerschflüh nix froge,
Einmal, zweimal, dreimal raus.

Och ene Kocher höht zom Dinge
Un en goode Weezepump,
Kall un Messlatz kunt mer finge,
Hoppepännche un en Kump.
Un e Scheff met langem Zappe
Un 'nen Hoppekorf, en Foch
Un dat alles good däht klappe,
Klumpe un en Nööß och noch.

Gähschteserk, dren quoll et kräftig,
Malzschöpp un en Geeßkann stahtz,
Platte Bessem, good un deftig,
Dä schaff alles vun der Plahtz.
Eß un Harf, en Woog, Geweechte
Un 'nen Dröhfsack muss mer han,
Un en Heffebränk, en leechte,
Un en Gärbütt schleß dran an.

Pinkchesleffel, Heffebessem
Un em Kessel wehd gedraht,
Fohderfässer nit vergesse,
Un de Zoläß, wat en Staht!
Och en Teut, 'nen hölze Treechter,
Un en Wasserzing wor do,
Zingenbaum, off schwer, off leechter,
Un ne Faßbock hoht derzo.

Dann wor met bei dene Saache
Heffenb tt vor Ovverrohtsh uf,
Stohtzb tt, Schleesholz, faß zo maache,
Bleche Pief, wodurch et l uf.
Lühsch vor Fohge zo verjöcke,
Fing en Faß zo rinnen an,
On bruch mer, für dat zo flecke,
Unzelskähz un Lämmetsgahn.

Wann et jet bedrööf däht schinge,
No, dann satz mer Heeschhohn drop,
Un bei andre, kunnt mer finge,
Wohd Bereisels drop geklopp.
Faaßböhsch, Schrübber, steine Kännche,
Kellerlamp un Olligsmeut,
Spölbütt un 'ne Quast, was Männche:
Brucht ehr dat och All noch heut?

Schlagholz, Zappe, Spund un Krahne,
Schobben, Hälfge un e Mooß,
Jo die bruchten einst die Ahne,
kennt mer hück et Liter bloß.
Loß mer ahler Zick uns freue,
Loß mer niemals möößig stonn,
Loß mer lecker Bierche bräue,
Wie uns Ahle han gedonn.

All die Lück he, die Getreue,
Die beim Feß hück sin dobei;
üch will hück mie Glas ich weihe,
Huh die Kölsche Brauerei!
He en der histor'schen Halle,
Wo einst stund der Kaiserthron,
Soll der Ruf hück donnernd schalle:
Huh de Brauer-Corporation!

nach oben